การประชุมชี้แจงเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะและสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

สำรวจการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565