รายการ  
1. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ผู้ประเมินฯ (เกณฑ์ Rule base) ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ผู้ประเมินฯ (เกณฑ์ Principle  base) ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด

สำรวจการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565