รายชื่อวิทยากรคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (คปภ.)

ที่ ชื่อ สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9 อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สำรวจการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565