21-22 เม.ย. 2565 ระดับหลักสูตร & คณะ-สถาบัน
โรงแรมบรรจงบุรี สุราษฎร์ธานี

ลงทะเบียน :
https://shorturl.asia/4Bm0g

สำรวจการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565